Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
w Siemianowicach Śląskich
Zasady przyjęcia pacjenta na leczenie
w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
Rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym jest dobrowolne.
Należy przynieść skierowanie od lekarza psychiatry, u którego leczyłeś się do tej pory.
Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem następuje kwalifikacja do leczenia w Oddziale Dziennym i ustalany jest termin przyjęcia.
Otrzymasz do przeczytania regulamin oddziału oraz informację na czym polega leczenie.
W dniu, w którym zostało ustalone przyjęcie należy zgłosić się o godz. 8.00 ze skierowaniem, dowodem osobistym, a jeżeli pracujesz z numerem NIP zakładu pracy.
JAK TU SIĘ LECZY ?
Grupa I

  Jesteś w Oddziale Dziennym, gdzie leczenie polega na uczestniczeniu w terapii w grupie liczącej zazwyczaj 10 pacjentów i 2 lub 3 terapeutów. Jeden z nich jest Twoim terapeutą indywidualnym. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.00. Terapia trwa 12 tygodni.
  Zwolnienie z zajęć tylko w bardzo ważnych sprawach dokonywane jest przez całą społeczność oddziału /pacjenci, terapeuci/ na zebraniu w poniedziałek i piątek. Zajęcia w grupie odbywają się zgodnie z planem wywieszonym w sali pacjentów. Powodzenie terapii zależy od Twojej aktywności, zwłaszcza:

- uczestniczenia w zajęciach grupowych i wspólnych organizowanych przez społeczność zajęciach środowych;

- otwartego i szczerego przedstawienia swoich problemów;

- uważnego obserwowania okoliczności, w jakich pojawiają się lub nasilają dolegliwości. Nie tylko to, co się dzieje ale także to, o czym akurat myślisz, co czujesz, może powodować objawy;

- otwartego i szczerego mówienia o swoich uczuciach dotyczących tego co wydarza się w grupie;

- otwartego i szczerego mówienia o relacjach z innymi pacjentami i terapeutami /lekarzami, psychologami.

  Warto angażować się w omawianie i rozwiązywanie problemów wszystkich innych członków grupy. Ma to bardzo pozytywny wpływ na postępy Twojej terapii, stwarza Ci szansę rozwiązania twoich własnych, nieraz bardzo podobnych problemów. Korzystne jest dla Twojego leczenia, by w trakcie trwania terapii powstrzymać się od spotkań i poruszania tematów związanych z leczeniem z innymi pacjentami z grupy poza Oddziałem.
  W trakcie terapii nie podejmuj żadnych poważnych decyzji życiowych. Poczekaj więc na zakończenie terapii. Czasami będzie potrzebna dla Twojej terapii konsultacja z Twoją rodziną lub terapia małżeńska , rodzinna. Oczekujemy współpracy i zgody na tę formę leczenia. Jeżeli są sprawy, o których jeszcze nie jesteś w stanie powiedzieć otwarcie w grupie, to rozmawiaj o nich w trakcie terapii indywidualnej. Ale pamiętaj, że tajemnica tego czego dowiadujemy się o innych obowiązuje jako podstawowa zasada w oddziale.
  Podejmując leczenie terapeutyczne masz automatycznie 3 tygodnie na napisanie swojego życiorysu, który jest formą własnej pracy nad swoimi problemami. Życiorys ten będzie do wglądu dla pozostałych uczestników grupy terapeutycznej. Jeżeli życiorys nie zostanie w tym czasie napisany, problem będzie omawiany na grupie, a po tygodniu nastąpi wypis z oddziału.

JAK TU SIĘ LECZY ?
Grupa II

  Jesteś w Oddziale Dziennym, gdzie leczenie polega nie tylko na zażywaniu leków ale zwłaszcza na uczestniczeniu w terapii w grupie liczącej zazwyczaj kilku pacjentów i 2-3 terapeutów. Jeden z nich, lekarz lub psycholog jest Twoim terapeutą indywidualnym. To z nim omawiaj wszystkie problemy a z lekarzem problemy dotyczące leków.Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00. Zwolnienie z zajęć, tylko w bardzo ważnych sprawach dokonywane jest przez całą społeczność /pacjenci, terapeuci/. Zajęcia w grupie odbywają się zgodnie z planem wywieszonym w sali pacjentów. Powodzenie terapii zależy także od Twojej aktywności zwłaszcza :

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach grupowych i wspólnych organizowanych przez społeczność zajęciach środowych;

- otwartego i szczerego przedstawienia swoich problemów i objawów chorobowych;

- uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych na temat choroby i leczenia;

- aktywnego uczestniczenia w treningach umiejętności społecznych i treningu kulinarnym;

- prezentowania swoich zainteresowań i umiejętności wspierania i pomagania w trudnych chwilach innych pacjentów w grupie.

  Oczekujemy także aktywnego zainteresowania Twoją terapią ze strony Twoich najbliższych /rodziców, małżonka, małżonki, dzieci/ Dla nich odbywa się raz w miesiącu specjalne spotkanie grupowe dla rodzin oraz spotkania indywidualne. Po zakończonym leczeniu w Oddziale Dziennym proponujemy Ci kontynuację leczenia w poradni i zachęcamy do udziału w spotkaniach w Klubie Pacjenta.

REGULAMIN

1.  Oddział Dzienny zapewnia leczenie swoim pacjentom w zakresie zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń nerwicowych jak i innych ewentualnie współistniejących schorzeń.

2.  Leczenie odbywa się w grupie, a o przydziale do grupy decyduje lekarz na podstawie rozpoznanego u pacjenta zaburzenia.

3.  Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest pobyt w tym samym czasie na oddziale innego członka rodziny lub osoby bliskiej.

4.  O wszelkim innym leczeniu należy powiadomić lekarza lub terapeutę prowadzącego.

5.  Pacjenci zobowiązani są do zachowywania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych o innych w czasie zajęć terapeutycznych lub w rozmowach w przerwach między zajęciami. Tajemnica ta obowiązuje wobec wszystkich osób nie uczestniczących w leczeniu i informacje o innych pacjentach nie mogą być tematem rozmów poza terenem Oddziału.

6.  Picie alkoholu w okresie leczenia jest przeciwwskazane, a przy zażywaniu leków bezwzględnie zabronione. Zażywanie środków psychoaktywnych w trakcie leczenia jest niedopuszczalne. Łamanie tych ustaleń powoduje bezwarunkowy wypis z Oddziału.

7.  Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

8.  Pacjenci wybierają w swoich grupach starostów grupy na okres 2 tygodni. Starosta grupy przygotowuje salę do zajęć, dba o punktualność i zdaje relację na piątkowym zebraniu społeczności z tego co działo się w grupie w czasie tygodnia terapii.

9.  Społeczność wybiera spośród siebie Przewodniczącego i skarbnika na okres 2 tygodni, a także dwóch dyżurnych. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności, wprowadza w zasady regulaminu nowo przyjmowanych pacjentów. Skarbnik prowadzi finanse społeczności i zdaje relację ze stanu kasy po minięciu kadencji. Dyżurni utrzymują w czystości jadalnię, pomagają przy zmywaniu naczyń, dbają o kwiaty i porządek w palarni.

10.  Nieobecność i spóźnienia na zajęcia uniemożliwiają skuteczne leczenie. Pacjenci zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W razie nieobecności spowodowanej jakąkolwiek przyczyną pacjent zobowiązany jest zawiadomić jedną z osób prowadzącą grupę - telefonicznie lub przez osoby trzecie. W trzecim dniu nieobecności bez powiadomienia następuje automatyczny wypis z oddziału.

11.  Pacjent w momencie przyjęcia na Oddział Dzienny otrzymuje 25 Punktów Zaufania. Punkty te odejmowane są w następujących przypadkach:

nieobecność - 5 pkt

spóźnienia - 1 pkt

częściowa nieobecność na zajęciach - 2 pkt

W sytuacji gdy pacjent będzie miał zero punktów, następuje rozmowa w grupie terapeutycznej, w wyniku której grupa podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nie - dodatkowych 5 pkt. W momencie wyczerpania się limitu punktów i gdy dojdzie do kolejnego spóźnienia lub nieobecności, następuje automatyczny wypis z Oddziału. Punkty są nanoszone przez starostów grup na tablicę, która znajduje się w pokoju socjalnym pacjentów , po uprzednim otrzymaniu informacji o spóźnieniach od pielęgniarki. Punktów za nieobecność nie odejmuje się w przypadku urlopowania pacjenta. Kryteria urlopowania:

- choroba potwierdzona przez zaświadczenie lekarskie, z jednoczesnym powiadomieniem oddziału w pierwszym dniu nieobecności.

12.  Każdy z pacjentów zobowiązany jest zostawić adres i numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować. W razie nieobecności bez powiadomienia, grupa powinna oddelegować kogoś w celu skontaktowania się z pacjentem tak , by uzyskać informacje o powodach nieobecności.

13.  W okresie jesienno - zimowym obowiązuje obuwie zastępcze, pozostawiane w szatni.
Wykonanie strony www: poczta@arrecky.pl